# Photo Name
NO.
00

Asher Crane

NO.
01

Lochlin Smith

NO.
2

Abner Bently

NO.
3

Riley Do

NO.
4

Gian DeGruccio

NO.
5

Maddox Brant

NO.
6

Dillon Miller

NO.
7

Jonas Dostal

NO.
8

Taavi Turner

NO.
9

Mason Schwartz

NO.
10

Colin Ho

NO.
11

Ricardo Zaza

NO.
12

Liam Jacobs

NO.
13

Brandon Koh

NO.
14

Oliver Perez

NO.
15

Akira Aspas Royer

NO.
16

Giovanni Barragan

NO.
18

Dane Goodwin

NO.
19

Jacksen Palmer

NO.
20

Malachi Newmaster

NO.
21

Aiden Betance

NO.
22

Ryan Kasravi

NO.
23

Logan Smith

NO.
24

Aiden Nguyen

NO.
25

Rustin Ehsani

NO.
27

Nathan Cao