Huntington Beach High School Boys Soccer Varsity Roster

# Photo Name
NO.
0

Louis Penaflor

NO.
1

Daniel Kotkosky

NO.
2

Austin Peretz

NO.
3

Alex Hahn

NO.
4

Slater Hammer

NO.
5

Jack Taugher

NO.
6

Tika Kakimoto

NO.
7

Liam Wilder

NO.
8

Justin Fujimori

NO.
9

Maximo Pugliese

NO.
10

Rene Peretz

NO.
11

Cody Thompson

NO.
12

Carson Dykes

NO.
14

Sean Ishijima

NO.
15

Reid Fisher

NO.
16

Gavin Radzai

NO.
17

Will Macy

NO.
18

Dylan Nguyen

NO.
19

Brandon Francis

NO.
20

Jared Rhone

NO.
21

Cesar Cerda