# Photo Name
NO.
25

Greyson Simington

NO.
24

Brandon Lontok

NO.
23

Lucas Saude

NO.
22

Matthew Moseley

NO.
21

Braydon Smith

NO.
20

Saul Campos

NO.
19

Cruz Rustia

NO.
18

Kainoa Delarole

NO.
17

Kyle Sueki

NO.
16

Jonathan Finemel

NO.
15

Peter Flores

NO.
14

Kelsen Janney

NO.
13

Dillon Kosai

NO.
12

Matias Calapaqui

NO.
11

Jose Perez

NO.
10

Biaggio Toneatto

NO.
9

Juan Bonilla

NO.
8

Joshua Watkins

NO.
7

Jonah Armendariz

NO.
6

Drew Sciarra

NO.
5

Jack Overton

NO.
4

Jonathan Acosta

NO.
3

Tyler Falcon

NO.
2

Adrian Saldivar

NO.
01

Calvin Beebe

NO.
00

Sansiro Murata