# Photo Name
NO.
00

Sansiro Murata

NO.
01

Calvin Beebe

NO.
2

Adrian Saldivar

NO.
3

Tyler Falcon

NO.
4

Jonathan Acosta

NO.
5

Jack Overton

NO.
6

Drew Sciarra

NO.
7

Jonah Armendariz

NO.
8

Joshua Watkins

NO.
9

Juan Bonilla

NO.
10

Biaggio Toneatto

NO.
11

Jose Perez

NO.
12

Matias Calapaqui

NO.
13

Dillon Kosai

NO.
14

Kelsen Janney

NO.
15

Peter Flores

NO.
16

Jonathan Finemel

NO.
17

Kyle Sueki

NO.
18

Kainoa Delarole

NO.
19

Cruz Rustia

NO.
20

Saul Campos

NO.
21

Braydon Smith

NO.
22

Matthew Moseley

NO.
23

Lucas Saude

NO.
24

Brandon Lontok

NO.
25

Greyson Simington