# Name
NO.
3

Alex Hahn

NO.
2

Austin Peretz

NO.
19

Brandon Francis

NO.

Carson Dykes

NO.
21

Cesar Cerda

NO.
11

Cody Thompson

NO.

Daniel Kotkosky

NO.
18

Dylan Nguyen

NO.
16

Gavin Radzai

NO.
5

Jack Taugher

NO.
20

Jared Rhone

NO.
8

Justin Fujimori

NO.
7

Liam Wilder

NO.
0

Louis Penaflor

NO.
9

Maximo Pugliese

NO.
15

Reid Fisher

NO.

Reid Fisher

NO.
10

Rene Peretz

NO.
14

Sean Ishijima

NO.
4

Slater Hammer

NO.

Tika Kakimoto

NO.
17

Will Macy