# Name
NO.
10

Biaggio Toneatto

NO.
21

Braydon Smith

NO.
13

Dillon Kosai

NO.
5

Dylan Marin

NO.
19

Emilio Carmona

NO.
14

Hayden Kenny

NO.
3

Jad Othman

NO.
24

Joe Broadway

NO.
4

Jonathan Acosta

NO.
16

Jonathan Finemel

NO.
23

Jordan Le

NO.
8

Joshua Watkins

NO.
11

Kalani Delarole

NO.
17

Kyle Sueki

NO.
20

Liam Bone

NO.
7

Mario Hernandez

NO.
12

Matias Calapaqui

NO.
22

Matthew Moseley

NO.
15

Ryland Shuster

NO.
1

Sansiro Murata

NO.
9

Shea Mason